Homeless woman shows HEART OF GOLD. Phụ nữ vô gia cư có lòng nhân ái.

A special human being. Saigon ngay nay.

Paypal link:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=P3GHTNEDA3JM6

Leave a Reply